Bahçeşehir Koleji / Çift Dilli Eğitim

Bilingual/Çift Dilli Eğitim Programı

Programın içeriği

[ico type=” icon-caret-right”]  Çift dilli programımız, uluslararası okullarda kullanılan, İlk Yıllar Programı denilen, PYP programının felsefesi örnek alınarak oluşturulmuştur.

[ico type=” icon-caret-right”]  Buna göre, 6 ana tema vardır. Yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler gibi bütün diğer disiplinlerin kavramları seçilecek bir tema çevresinde bir araya getirilir.

[ico type=” icon-caret-right”]  Her araştırma ünitesi için saptanmış disiplinler üstü beceriler, yaklaşık 7-8 haftalık üniteler süresince öğrencilerimize kazandırılmakta ve içselleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz İngilizceyi doğal ortamda, yaşayarak ve kullanarak kazanmaktadırlar; bir başka deyişle, İngilizceyi de ana dillerini kazandıkları gibi kazanmaktadırlar. Çünkü dünya vatandaşlığının en önemli gereklerinden biri çok dilliliktir. Araştırma üniteleri çerçevesinde uygulanan müfredat ise öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, öğrenme sürecinin sorumluluğunun bilincinde,  öz güveni gelişmiş, risk alabilen ve problem çözme becerileri gelişmiş, farklılıklara duyarlı, küresel farkındalık geliştirmiş, yani 21. yüzyıl becerilerini kazanmış ve içselleştirmiş bireyler olarak yaşama hazırlamaktadır.

DCIM100SPORT

 

[ico type=” icon-caret-right”]  Mesela, ‘Bulunduğumuz Mekan ve Zaman’ gibi bir tema altında, piramitleri araştırırken, matematik, fen, coğrafya, tarih gibi konulardan bazı bilgi ve kavramları araştırırlar, incelerler. Bu esnada, hoşgörü ve duyarlılık gibi tutumların da geliştirilmesi ve içselleştirilmesi beklenir. Yani çocuk, piramitleri incelerken, hem dil, hem matematik, hem fen, hem coğrafya, hem tarih bilgilerini, kavramlarını, terminolojilerini öğrenir; aynı zamanda onu bir dünya vatandaşı yapacak tutumlar da geliştirir. Tüm bunları da, dil olarak İngilizce’yi kullanarak yapar.

 

[ico type=” icon-caret-right”]  Tüm müfredat, bu şekilde, temalar etrafında diğer dersler (disiplinler) ile ilgili kavramlar, beceriler, ayrıca kişilik gelişimlerine yönelik tutumların yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

[ico type=” icon-caret-right”]  Aynı zamanda, müfredat oluşturulurken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ulusal müfredat için belirlemiş olduğu gerek akademik gerek sosyal ve duygusal kazanımlar birebir programın içinde, İngilizce olarak yer alır.

[ico type=” icon-caret-right”]  Araştırma üniteleri tüm öğrencilerin ulusal müfredat gereksinimlerini karşılayacak bilgi, kavram ve becerileri birebir kapsamakta, ulusal kimliği korumayı sağlayacak değerler eğitimini içermekte,  ancak bunun yanı sıra,  küresel nitelikler de taşımaktadır. Araştırma üniteleri kapsamında farklı disiplinler irdelenirken, ulusal ve evrensel kavramlar ve olgular arasında bağlantılar kurularak öğrencilerimizde evrensel kültür algısının oluşması da sağlanmaktadır.

Çift Dilli 10

 

[ico type=” icon-caret-right”]  Araştırma odaklı öğrenme sürecinde öğrenmenin, yalnızca okul ortamında yapay ve zorlama yöntemlerle değil,  öğrencinin içinde bulunduğu yakın çevre ve tüm dünya ile bağlantılı olduğu oranda kalıcı olduğu kabul edilmektedir. Bilgi ve becerilerin kazanılmasının, anlamın araştırılmasının ve anlamanın en kalıcı biçimde gerçekleştirilebilmesi için, ilgili konunun araştırılması gerektiğine inanılır. Buna bağlı olarak da geleneksel sınıf ortamlarının yerini,  yaşamsal öğrenme ortamları almıştır.

 

[ico type=” icon-caret-right”]  Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmeye değer vermelerini saglama ve kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu paylaşma bilincinin gelistirilmesi asamalarinda son derece duyarlıdırlar.  Öğrenciler yetkin olarak görülür ve düşünceleri dikkate alınır.  Öğrenciler, sorgulamaya, soru sormaya, çevrelerini fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak keşfetmeye ve çevreleriyle etkileşim içinde olmaya teşvik edilir.  Her ünite için belirlenmiş öğrenme hedefleri ve öğrenme süreci ve kazandırılması hedeflenen beceriler öğrenciler ile paylaşılarak şeffaf hale getirilir.  Öğrenciler,  bağımsız ve özerk öğrenenler olma süreçlerinde akademik, sosyal ve duygusal anlamda sürekli teşvik edilerek desteklenirler. Farklı yetenek ve donanımdaki öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerine destek sağlamak amacıyla farklılaştırılmış öğrenme yöntemleri ve Kişiye Özgü Öğrenme Modeli uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Erken yaşlardaki deneyimlerin, gelecekteki tüm öğrenme yaşantılarını oluşturduğu ve etkilediği kabul edilir. Bu nedenle de tüm öğrencilerin öğrenme yaşantılarının çok değerli olduğu ve bu nedenle de sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiği ilkesi doğrultusunda yapılandırmalar oluşturulur.

[ico type=” icon-caret-right”]  Geleneksel İngilizce derslerinde, bir ders kitabı olur ve o kitabın içindeki dilbilgisi kuralları ve kelimeler, dil becerileri ile birlikte öğretilir. Bu yolla da, İngilizce’de bir seviyeye gelirsiniz. Ancak dili, yabancı bir dil öğrenir gibi öğrenmiş olursunuz. Yani akıcılığınız, bu dili anadili gibi kullanan bir kişininki gibi olmaz.

 

Çift Dilli resim 6Hedeflenen Dil Gelişimi

[ico type=” icon-caret-right”]  Bu yoğun dil programında, çocuklar, 5. sınıfın sonunda PET sınavlarında başarılı olabilecek düzeye erişeceklerdir. Ülkemizde, pek çok okulda, öğrenciler, KET ve PET sınavlarına ancak 8. sınıfın sonunda girebilecek düzeye erişebilirler.

[ico type=” icon-caret-right”]  Oysa, bilingual/çift dilli programımızda çocuklarımız, yoğun tempoda uygulanacak İngilizce eğitim ve öğretimi ile, 5. sınıfın sonunda PET sınavlarına girebilecek düzeye erişirler.

[ico type=” icon-caret-right”]  Bir başka deyişle, çocuklarımız, ortaokul bitiminde hedeflenebilen seviyeyi, çift dilli programla 3 yıl öncesinden, yani 5. sınıfta ulaşabilmektedirler.

[ico type=” icon-caret-right”]  PET sınavı, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi tarafından belirlenen seviyelere göre, B1 seviyesine göre hazırlanan bir sınavdır.

[ico type=” icon-caret-right”]  5. sınıftan sonra da İngilizce öğretimi devam edeceği için, normalde lisede hedeflenen B2 seviyesi, yani FCE sınavının seviyesine, 8. sınıfın sonunda erişeceklerdir.

[ico type=” icon-caret-right”]  Bu, ulaşılması zor bir hedef olmakla birlikte, çift dilli eğitim gören çocuklarımızda başarıyla gerçekleşebilecek bir hedeftir.

 

SINIFLARAvrupa Ortak Dil Kriterleri Seviyeleri – Cambridge Dil Sınavları
4 yaş / 5 yaş - 4. sınıf
A2 Seviyesi - KET Sınavı
5. sınıfB1 Seviyesi - PET Sınavı
6 – 8. sınıflarB2 Seviyesi - FCE Sınavı

 

Ders Kitapları ve Kaynaklar

Bu programda, öğrencilerimizin bire bir takip edecekleri, ezbere dayalı alıştırmalarla sınırlı, klasik bir ders kitabı kullanılmayacaktır. Çünkü bu programın amacı İngilizceyi bir branş dersi gibi öğretmek yerine, anadilini öğrendiği gibi, doğal biçimde öğrenmesini gerçekleştirmektir.

DCIM109SPORTBu nedenle, çocukların yaş gruplarına uygun olarak ve titizlikle seçilmiş öykü kitapları ve farklı görsel kaynaklar kullanılacaktır. Bu kitaplar ve kaynaklar, anadili İngilizce olan çocuklar için hazırlanmış kaynaklardır. İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen çocuklar için tasarlanmış, dili basitleştirilmiş kitaplar değildir.

Her sınıfın bir kütüphanesi mevcuttur; çocuklar gerek bireysel olarak gerekse sınıfça uygulanacak yapılandırılmış okuma programları sürecinde bu kütüphaneden yararlanırlar.

Aynı zamanda öğrencilerimizin evde kullanımı için de derlenmiş evde okuma programı vardır.

Ders öğretmenlerimizin okul içindeki eğitim öğretimi desteklemek amacıyla hazırlayacakları yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Öğrencilere 4 yaştan itibaren, hem İngilizce hem Türkçe okur yazarlık eğitimi verilmeye başlanır. Türkçe okur yazarlık programında, Bahçeşehir Koleji yayınları kullanılır. İngilizce okur yazarlık programında, Amerika, İngiltere ve Kanada’da aynı yaş grubu için üretilmiş yayınlar kullanılır.

Öğrenciler bu sayede, İngilizce dil gelişimlerini, bu dili anadili olarak öğrenen yaşıtları ile aynı kaynakları kullanarak sürdürürler.

 

Faydalı Linkler

[ico type=”icon-angle-right”]  The Bilingual Brain

[ico type=”icon-angle-right”]  The Bilingual Advantage

[ico type=”icon-angle-right”]  The Cognitive Benefits of Being Bilingual