Programın İçeriği

Programın içeriği

[ico type=” icon-caret-right”] Çift dilli programımız, uluslararası okullarda kullanılan, İlk Yıllar Programı denilen, PYP programının felsefesi örnek alınarak oluşturulmuştur.

[ico type=” icon-caret-right”] Buna göre, 6 ana tema vardır. Yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler gibi bütün diğer disiplinlerin kavramları seçilecek bir tema çevresinde bir araya getirilir.

[ico type=” icon-caret-right”] Her araştırma ünitesi için saptanmış disiplinler üstü beceriler, yaklaşık 7-8 haftalık üniteler süresince öğrencilerimize kazandırılmakta ve içselleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz İngilizceyi doğal ortamda, yaşayarak ve kullanarak kazanmaktadırlar; bir başka deyişle, İngilizceyi de ana dillerini kazandıkları gibi kazanmaktadırlar. Çünkü dünya vatandaşlığının en önemli gereklerinden biri çok dilliliktir. Araştırma üniteleri çerçevesinde uygulanan müfredat ise öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, öğrenme sürecinin sorumluluğunun bilincinde, öz güveni gelişmiş, risk alabilen ve problem çözme becerileri gelişmiş, farklılıklara duyarlı, küresel farkındalık geliştirmiş, yani 21. yüzyıl becerilerini kazanmış ve içselleştirmiş bireyler olarak yaşama hazırlamaktadır.

DCIM100SPORT

 

[ico type=” icon-caret-right”] Mesela, ‘Bulunduğumuz Mekan ve Zaman’ gibi bir tema altında, piramitleri araştırırken, matematik, fen, coğrafya, tarih gibi konulardan bazı bilgi ve kavramları araştırırlar, incelerler. Bu esnada, hoşgörü ve duyarlılık gibi tutumların da geliştirilmesi ve içselleştirilmesi beklenir. Yani çocuk, piramitleri incelerken, hem dil, hem matematik, hem fen, hem coğrafya, hem tarih bilgilerini, kavramlarını, terminolojilerini öğrenir; aynı zamanda onu bir dünya vatandaşı yapacak tutumlar da geliştirir. Tüm bunları da, dil olarak İngilizce’yi kullanarak yapar.

 

[ico type=” icon-caret-right”] Tüm müfredat, bu şekilde, temalar etrafında diğer dersler (disiplinler) ile ilgili kavramlar, beceriler, ayrıca kişilik gelişimlerine yönelik tutumların yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

[ico type=” icon-caret-right”] Aynı zamanda, müfredat oluşturulurken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ulusal müfredat için belirlemiş olduğu gerek akademik gerek sosyal ve duygusal kazanımlar birebir programın içinde, İngilizce olarak yer alır.

[ico type=” icon-caret-right”] Araştırma üniteleri tüm öğrencilerin ulusal müfredat gereksinimlerini karşılayacak bilgi, kavram ve becerileri birebir kapsamakta, ulusal kimliği korumayı sağlayacak değerler eğitimini içermekte, ancak bunun yanı sıra, küresel nitelikler de taşımaktadır. Araştırma üniteleri kapsamında farklı disiplinler irdelenirken, ulusal ve evrensel kavramlar ve olgular arasında bağlantılar kurularak öğrencilerimizde evrensel kültür algısının oluşması da sağlanmaktadır.

Çift Dilli 10

 

[ico type=” icon-caret-right”] Araştırma odaklı öğrenme sürecinde öğrenmenin, yalnızca okul ortamında yapay ve zorlama yöntemlerle değil, öğrencinin içinde bulunduğu yakın çevre ve tüm dünya ile bağlantılı olduğu oranda kalıcı olduğu kabul edilmektedir. Bilgi ve becerilerin kazanılmasının, anlamın araştırılmasının ve anlamanın en kalıcı biçimde gerçekleştirilebilmesi için, ilgili konunun araştırılması gerektiğine inanılır. Buna bağlı olarak da geleneksel sınıf ortamlarının yerini, yaşamsal öğrenme ortamları almıştır.

 

[ico type=” icon-caret-right”] Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmeye değer vermelerini saglama ve kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu paylaşma bilincinin gelistirilmesi asamalarinda son derece duyarlıdırlar. Öğrenciler yetkin olarak görülür ve düşünceleri dikkate alınır. Öğrenciler, sorgulamaya, soru sormaya, çevrelerini fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak keşfetmeye ve çevreleriyle etkileşim içinde olmaya teşvik edilir. Her ünite için belirlenmiş öğrenme hedefleri ve öğrenme süreci ve kazandırılması hedeflenen beceriler öğrenciler ile paylaşılarak şeffaf hale getirilir. Öğrenciler, bağımsız ve özerk öğrenenler olma süreçlerinde akademik, sosyal ve duygusal anlamda sürekli teşvik edilerek desteklenirler. Farklı yetenek ve donanımdaki öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerine destek sağlamak amacıyla farklılaştırılmış öğrenme yöntemleri ve Kişiye Özgü Öğrenme Modeli uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Erken yaşlardaki deneyimlerin, gelecekteki tüm öğrenme yaşantılarını oluşturduğu ve etkilediği kabul edilir. Bu nedenle de tüm öğrencilerin öğrenme yaşantılarının çok değerli olduğu ve bu nedenle de sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiği ilkesi doğrultusunda yapılandırmalar oluşturulur.

[ico type=” icon-caret-right”] Geleneksel İngilizce derslerinde, bir ders kitabı olur ve o kitabın içindeki dilbilgisi kuralları ve kelimeler, dil becerileri ile birlikte öğretilir. Bu yolla da, İngilizce’de bir seviyeye gelirsiniz. Ancak dili, yabancı bir dil öğrenir gibi öğrenmiş olursunuz. Yani akıcılığınız, bu dili anadili gibi kullanan bir kişininki gibi olmaz.

 

Çift Dilli resim 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.